Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

     A 2000-ben alapított és 2001-ben 21 diákkal osztálytnyitó Lévai Egyházi Gimnázium jövőre szeretné ünnepelni fennállásának 10. évfordulóját.

Az első kerek évforduló alkalmat adhat arra, hogy az intézmény egy jeles személy nevét felvéve, még világosabbá tegye küldetését és hitvallását.

Vasárnap, április 11-én, a gimnázium épületében megtartott konferencia előadói ezért választ kerestek a legfontosabb kérdésre: Milyen küldetése van ma a református iskoláknak és hogyan tudnak Felvidéken megfelelni ennek a feladatnak?

Klikk!A konferencián jelen voltak a helyi iskola tanárai, diákok, szülők, a helyi egyházközség tagjai, az érsekkétyi és a martosi alapiskola pedagógusai. Nagy örömünkre szolgált, hogy a martosi iskolát fenntartó egyházközség lelkésze Nt. Szénási Szilárd is jelen volt rendezvényünkön.

A barsi egyházmegye lelkészei közül az alkalmat megtisztelte jelenlétével Nt.Kiss Pál nagysallai esperes és felesége Nt.Kiss Ilona farnadi lelkész, valamint Nt. Kuczy Lajos garammikolai lelkész. A lévai egyházi gimnázium ügye nemcsak a lévaiak számára, hanem az egyházmegye számára is fontos, ezért a gimnázium közössége nevében szeretnénk tisztelettel megköszönni lelkésztársaink támogatását. Bizonyára, akik eljöttek fontosnak érezték, hogy jelen legyenek az egyházmegye életét is meghatározó intézmény alkalmán. A gimnázium ügye mindnyájunké, egy olyan közös ügyről van szó, amely mindenkor összefogást igényel. Az iskolánkon döntően a környező gyülekezetek ifjai tanulnak, és remélhetőleg a továbbiakban is tanulnak majd. A lelkészi jelenlét ezeknek az ifjaknak a buzdítását szolgálja.

A gimnázium nagyterme szépen megtelt, hisz kb. 100-an foglaltak helyet a kényelmes fotelokban és hallgatták végig a délután két órakor kezdődő, és két hoszabb szünettel együtt fél nyolcig taró alkalom előadásait.

Az előadók többsége többször is kihangsúlyozta, hogy az egyházi iskoláknak sajátos küldetése van. A célok megfogalmazásában mindig központi szerep jut az intézmény életét gondozó közösségnek.
A lévai gimnáziumot a helyi református gyülekezet keltette életre és kisebb nagyobb nehézségekkel, de megszakítás nélkül azóta is folyamatosan fenntartja és gondozza.

Küldetését így az egyház által képviselt értékek mentén lehet csak megfogalmazni. Az egyház Krisztusban élő közösség. A mi iskolánknak is ezt a közösséget kell formálnia, mégpedig hittel és tudással. Csak ezekkel az értékellel közösen tudja szolgálni az ifjúságot, a szülőföldünket és a magyarság megmaradását. - Foglalhatjuk össze röviden a néhány óra együttlét tartalmát.

A konferencia rövid áhitattal kezdődött, amelyet a helyi lelkésznő Nt. Kassainé Mártha Tímea tartott. Az I.Móz 18,19 alapján beszélt a kiválasztottságról. Ábrahám példája szemlélteti, hogy Isten mindig kiválasztja az övéit arra, hogy megtanítsák az Úr útjának őrzését. Számunkra ez az út Krisztus igazsága és élete, mert csak Ő általa lesz hitelessé az a szolgálat, amit Isten a kiválasztottságunk és elhivásunk által bennünk elkezdett.
Az első előadónk testvériskolánk a Lévay József Református Gimnázium igazgatója Ábrám Tibor főgondnok volt, aki a református iskolák küldetését 5 pontban foglalta össze. Megjegyezte az általa vezetett intézmény számára már nem a küldetés megfogalmazása az elsődleges kérdés, hanem az, hogy hogyan kell azt megvalósítani. Röviden így foglalhatjuk össze az 5 pontot:

  1. a református intézményben – a keresztyén nevelés bibliai alapokon történjék.
  2. a keresztyén nevelés személyes megszólítással és személyes döntéssel jár
  3. a keresztyén nevelés a teljesség igényével történik, az egész életre szóló tanítást és tartást ad.
  4. a keresztyén nevelés egy önkorlátozó elvre épít, vagyis a keresztyén értékekhez, a krisztusi etikához és cselekvéshez kell mindenkor igazodnunk.
  5. a keresztyén nevelés a társadalmi felelősségvállalásra készít fel, felelős döntésekhez és azok felvállalásához vezet.

A Felvidéki Református Egyház püspöke Ft. Fazekas László is szólt az egyház és az iskolák küldetéséről. Szerinte fontos, hogy a küldő egyház és az iskola egymással szimbiózisban éljenek. Az iskola feladata az értékmegőrzés és az értékteremtés, ehhez hiteles és hitben járó pedagógusokra van szükség. Olyanokra, akik munkájukat nem foglalkozásként, hanem hivatásként fogják fel. Elismerte az iskoláinkra elég küzdelmes feladat és szerep jut a mai társadalomban. Úgy kell a kor kihívásainak megfelelni, hogy sajnos közben a feltételek nem egyenlőek. Az állami, önkormányzati iskolák lehetőségei jóval szélesebbek. Az egyházi iskolákat ebben a versenyben a küldetésük és az abban folyó pedagógiai-nevelői munka teszi erősebbé és vonzóbbá. A püspök úr szerint sok bosszúságot meg lehetett volna spórolni azzal, ha az iskolaalapítások idején, a kezdeteknél egységes koncepció állt volna az egyházunk rendelkezésére. Ezt a hiányt pótolnunk kell, - mondta - és főleg azokat az iskolákat kell támogatnunk, ahol van igény és lehetőség azok fenntartására. A lévai gimnázium egy olyan intézmény, amely a helyi közösségek megmaradása szempontjából létfontosságú. Beszélt arról is, hogy az iskolák fenntartását a továbbiakban elsődlegesen a helyi közösségekre kell bízni, mert csak azok képesek azt jó irányba terelni.

Dr. Kluch János a lévai gimnázium igazgatója az intézmény életét mutatta be a jelenlévőknek. Beszélt az iskolában folyó oktatói-nevelői munkáról, célokról, az elért eredményekről. Kiemelte, hogy a tanulmányi eredmények kitűnőek, iskolánkat rendszerint a legjobb diákok választják és a végzőseink 90 %-a az egyetemeken is megállja a helyét. Rendkívül jó eredményeket érnek el diákjaink a hazai és magyarországi versenyeken és vetélkedőkön, rendre az első helyeken végeznek. Több tehetséges diák is iskolánkat választja, olyanok, akik országos szinten sportolnak, táncolnak és képességeiket az iskolai teendők és kötelezettségek mellett is fejlesztik. Rendkívül fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a sikerekben a pedagógusok munkájának döntő szerep jut. Ám, az is örömteli, hogy az intézmény mögött a szülők is mindig ott álltak. Nem szabad viszont megfeledkezni a fenntaró egyházközség tehervállalásáról sem, amely évente átlag több mint 9 ezer euróval támogatja gimnáziumát. Alapvetően ez ad biztos hátteret az iskola működéséhez.

A 10 éves fennállásához érkező intézmény lassan megérett arra, hogy létét és életét egy olyan személy nevéhez kösse, aki a múltban a helyi református közösség életében fontos, meghatározó szerepet töltött be. A fenntartó egyházközség Czeglédi Péter gályarablelkészt tartja a legalkalmasabb személynek erre, akinek a hitvalló élete, tartása és hűsége példa lehet mindenki számára, a diákoknak és tanároknak egyaránt. A gályarablelkész életpályájáról a gyászévtizedről Dr. Baráth Béla Levente a Debreceni Hittudományi Egyetem docense tartott előadást. Czeglédi Péter 1641-ben született, 22 éves volt amikor beíratkozott a sárospataki kollégiumba, majd annak elvégzése után a komáromi rectori állást foglalta el és végül 1671-ben került Lévára. 1674. április 4-én ítélte el a pozsonyi törvényszék és egészen 1676. február 12-ig szabadulásáig tartott vesszőfutása. Valószínüleg még annak az évnek a végén sikerült Lévára visszatérnie. Egy hosszú verse is fennmaradt, amelyet rabtársainak a szenvedéséről írt. 1688-ban hunyt el és utóda is gályarablelkész lett, Rimaszombati Kis János volt csoltói lelkész személyében. Ez a tény is azt bizonyítja, hogy lelkészének hitvalló élete meghatározó volt a lévai gyülekezet életében. Czeglédi zürichi tartózkodása idején, az ottani Collegium Carolinumban, a filozófia professzorának emlékkönyvébe írt önéletrajzában leírja szenvedésének útját. Jeligéje: „per spinas ad rosas – töviseken át a rózsákhoz”

Nt. Kassai Gyula helyi lelkész megerősítette, hogy az egyházközség, Czeglédi Péter nevének felvételét fogja javasolni a gimnázium részére, abban a reményben, hogy a gályarablelkész hitvallása és példaértékű élete, az iskola küldetése meghatározása szempontjából fontos, útmutató erőforrás lesz. A lelkész szólt az egyházi gimnázium küldetéséről. Szerinte az a legfontosabb, hogy az iskola ne az egyházból, hanem az egyházban éljen. Előadásának „Az egyházban élő iskola” címet adta. A gimnáziumnak Krisztusba vetett hittel és az egyházzal közösségben, hitvalló pedagógusokkal kell az ifjúságot az életre felkészítenie és erősítenie a szülőföldön való maradást, valamint határozottan felvállalnia nemzeti értékeinket.

Ahhoz, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk, szükség van az egyház, az anyaország és a helyi közösségek támogatására is. A lévai egyházközség tervezi, hogy a jelenlegi iskolaépületet modernizálja és kibővíti, egy kollégiumot is épít és a gyülekezeti helységeket is egy épületen belül helyezi el. „Egy olyan élettér kialaktásán gondolkodunk, ahol az egyházközség és az iskola együtt élhet és szolgálhatja a fogyatkozó és a létéért küzdő lévai magyarságot.” A lelkész arról is beszélt, hogy a református pedagógusok képzésére is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Biztosítani kell számukra, hogy megfelelő képzésben részesüljenek. Mivel egyházunknak nincs önálló tanítóképző főiskolája, ezért a magyarországi református egyetemeken való továbbképzést kell a hatátrontúliak számára elérhetővé tenni. Az anyaországi iskolák szorosabb kapcsolatot építhetnének olyan szórványhelyzetben lévő határontúli iskolákkal, amelyek a megmaradásért küzdenek.

A konferencia a pedagógusok hivatásáról szóló fórummal végződött, amelyen az addig felszólalók mellett a martosi és az érsekkétyi alapiskolák igazatói is szerepet kaptak. Dékány Gizella a martosi és Bohák Valéria az érsekkétyi iskola igazgatói a többi résztvevővel együtt őszintén beszéltek a keresztyén pedagógusi pálya kihívásairól, saját szakmai sikereikről és sok személyes példával adtak tanácsot a jelenlévő pedagógusoknak, hogy hogyan lehet helytállni, hittel és kellő energiával, odafigyeléssel és empátiával nap mint nap odaállni a felnövekvő nemzedék elé az oktatói nevelői szolgálat teljesítése közben.

A konferencia végén a résztvevők nevében a helyi lelkipásztor köszöntötte Bohák Valériát, abból az alkalomból, hogy magas egyházi elismerésben részesült. A Magyarországi Református Egyház a tatai országos tanévnyitó ünnepségen tüntette ki a kétyi iskola igazgatóját, elismerve ezzel áldozatkész pedagógiai szolgálatát.

A konferencia a nemzeti imádságunk eléneklésével ért véget.

Végül nem szeretnénk megfeledkezni azokról sem, akik adományaikkal, szolgálataikkal segítették az alkalom megszervezését és lebonyolítását. A konferencia szüneteiben a helyi egyházközség tagjai, a diákok és szüleik, valamint a pedagógusok gondoskodtak arról, hogy az alkalom résztvevői kellően felfrissüljenek és a gimnázium falai között mindenki jól érezhesse magát.

Az alkalomról készült képeket később csatoljuk...

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a konferencián nagyon sok érdekes és értékes gondolat hangzott el. Az előadásokat sikerült rögzítenünk és tervezzük, hogy a hanganyagot egy későbbi időpontban az érdeklődőknek közzétesszük. Valamint azt is tervezzük, hogy néhány értékesebb gondolatot írott formában is Önök elé tárunk. Ezeknek a feldolgozása folyamatban van és nemsokára Önök is olvashatják azokat.