Lévai Református Egyházközség

„Per spinas ad rosas”

1908 Január - Február

1907. decemberében 19. (1 szám)

 • A Bethlen Katalin Keresztyény Nőegylet jótékonysága

07 jotekonysag gyakorlasa k

 • A lévai református iskolások szinelőadására.

08 a levai ref iskolasok szinjateka k

1908. január 2. (3.szám)

 • Épül a képezde. Elkezdődik a képezde új épületének az építése. (A régit éppen a református egyház vásárolta meg 1907-ben, ebben működik ma egyházi gimnáziumunk. Az épület megvételében, nagy segítségre volt Gróf Tisza István miniszterelnök, egyházkerületi főgondnok, akinél 1905-ben az egyházközség elnöksége személyesen járt közbe, hogy támogassa az épület megvételét.)

09 epul a kepezde k

1908. január 23. (5. szám)

 • Tisztujítás

10 tisztujitas k

1908. január 29. (6. szám)

 • Tanítóválasztás: A tergenyei református gyülekezet e hó folyamán választotta meg tanítóját egyhangú meghívás útján, ifj. Tóth István személyében, ki Tóth Istvánnak a lévai református kántor tanítójának fia. Gratulálunk!

1908. február 20. (9. szám)

 • Kegyadományok a lévai református egyháznak.

11 kegyadomanyok a levai ref egyhaznak k

1908. február 27. (10.sz)

 • Ref. egyház névváltoztatása

12 a ref egyhaz nevvaltoztatasa k

1908. március 6.  (11.sz)

 • Az aranyosmaróti református fiókegyház megalakulása 1908. február 23-án.
  • Jelen voltak: 80 egyháztag
  • Helyszín: Az állami elemi iskola egyik termében volt az istentisztelet.
  • A gyülekezet a Mohi-i református gyülekezethez lett csatolva.
  • Főgondnok: Kovács Sebestyén Lajos királyi ügyész, egyházmegyei tanácsbíró, később e.m. főgondnok
  • Gondnok: Nagy Imre pénzügyi tisztviselő
  • Presbiterek:
   • Bodor László királyi főmérnök,
   • Patay László királyi járásbíró,
   • Dr. Szabó Gyula törvényszéki bíró,
   • Kozma Ödön főkönyvelő,
   • Molnár Géza jegyző.
 • Gyermekszínjáték, 1908. március 1. Helyszín: Az állami tanítóképző nagyterme.
  • Felléptek: A lévai ref. népiskola növendékei
  • Rendezte: Tóth István tanító
  • „A csonka Honvéd” és „A levél” című szinműveket adták elő.
  • Bevétel 11 Korona 40 fill. A bevételt a Léván építendő bars és hontmegyei „Tanítók háza” (nem sikerült megvalósítani) és a református egyház új orgonájának a javára ajánlották fel.
 • Villamos világításunk

13 villamos vilagitasunk k


1909 Január - Február

1909. január 13. (2.sz)

 • Hangok a szívekhez!” dr.Silberfeld Jakab könyve megjelent Aranyosmaróton - Ára 3 kor.

1909. január 27. (4.sz)

 • Nagysallói lelkészválasztás - Nagysalló a Dunántúli Egyházkerület egyik legnagyobb gyülekezete a múlt század elején. Megválasztják Czegléy Sándort aki addig a horvátországi velika-pisanikai missziói állást töltötte be. Czeglédy Sándor a XX. század egyik legnagyobb magyar református teológusaként, bibliafordítójaként ismert. Nem tévesztendő össze fiával ifj. Czeglédy Sándorral, aki 1909-ben született és 1998-ban hunyt el és szintén elismert teológus professzora volt egyházunknak.
 • 25 éves lelkészi jubileum Báthy László római katolikus prépost-plébános pappászentelésének 25. évfordulójára több ünnepséget és megemlékezést tartott a róm. katolikus egyház és Léva városa.

14 25 eves jubileum k

1909. február 24. (8.szám)

 • Adományozás - Méltóságos, lovag Schoeller Pál úr, 4 000 Kor. adományozott a református egyház építkezési céljaira. (Kálvin udvar)

1910 Január - Február

1910. január 19. (2-3. szám) 

 • Segédlelkész alkalmazása – A lévai ref. egyházba újonnan szervezett segédlelkészi, hitoktatói állást Szőnyi Sándor nógrád-verőcei segédlelkész nyerte el.
 • Előadás - Tóth István lévai ref. kántortanító vezetésével a ref. növendékek, a tanítóképző nagytermében „Gejza herceg” és „A kályha titka” című szinműveket adták elő.
  • Bevétel – Tanítók házára részére 15 Kor. / Ref. templom orgonájára 10 Kor.
 • Eljegyzés – Komoróczy Erzsébet, Birtha Józsefné nővérét január 20-án Eőrben (ma Őr, Szabolcsban) eljegyezte Bálint János ref. lelkész.
 • Könyvkiadás - „Kalászok életem mezejéről” – Pólya Lajos (68 éves) nagyölvedi református lelkész kiadványa jelent meg.
 • Orgona - A lévai református egyház 1910. január 31-én rendelte meg új orgonáját.
  • Az orgonakészítő Országh Sándor és fia (Rákospalota) Ára 5 500 Kor. Az orgona a pünkösdi ünnepekre fog elkészülni.

1910. február 9. (6. szám)

 • Farsangi mulatság - A lévai református polgárság szokásos farsangi mulatságát e- hó 8-án tartotta meg hamisítatlan magyaros jókedvűséggel. A jövedelem (165 K. 42 f.) ősi szokás szerint a református templomtorony órájának felhúzására fordíttatik.
  • Bevétel 310 Kor. 80 fill.
   Kiadás 145 Kor. 38. fill.

1910. március 9. (9. sz)

 • A városi fogadó. Február 25-én Fertikó József bérlő 15 évre kiveszi a városi szállodát.

1910. március 9. (10 sz.)

 • Választás - Bátky István nagyodi ref. tanítót a gödöllői gyülekezet egyhangulag tanítójaként megválasztotta. Gratulálunk!
 • Halálozás - Elhunyt Mészáros József, volt barsi református lelkész Negyeden csendesen elhalt, csendes pihenése.
 • Istentisztelet - Lévai ref. egyház március 15-én istentisztelettel egybekötött hazafias ünnepélyt rendez a templomban. Az istentisztelet sorrendje lesz. Ének. Ima. Tartja Birtha József, Egyházi beszéd. Tartja Szőnyi Sándor segédlelkész, Himnusz. Ist. Kezd. 9. ó.
 • Halálozás - Somogyi Lajos kiskálnai ref. lelkész neje életének 61-ik évében március 8-án hosszú szenvedés után elhunyt.